Acholi, Acoli or Lwo Tongue Twisters

Original: Lagwok gwokke; Ogwok gwoke lagwok.
English: Lagwok (a lady) beware, Ogwok's (a man) dog is evil.
Original: Kidi ki kidi; lagweng ki lagweng.
English: A boulder should face a boulder, a stone - a stone.