Albanian Tongue Twisters

Stuck with you assignment? Get inspired with IvyPanda's 100 free essays
Original: Kali ka katër këmbë, këmbët e kalit kërcasin kur kali kalon kanalin.
English: The horse has four legs, the horse’s legs crack when the horse pass the canal.
French: Il cavallo ha ass a gambe, le gambe del cavallo crepitano quando il cavallo ass ail canale.
Original: Kali, karroca, karroca, karocierri.
English: Horse, coach, coach, coachman!
Original: E shes thesin, s'e shes thesin.
English: I sell the bag, I don't sell the bag.
Original: Polli pula e Lleshit në kaçile të leshit.
English: The hen of Lleshi laid an egg in a wool basket
Original: Tri sopata lata, presin tre plepa pleq, i treti plep pak palce kishte pasur.
English: Three ax blades (or Three sharp axes), cut three old poplars, the third poplar had little pitch.
Original: E shes e s'e shes thesin.
English: I sell and (I) don't sell the bag.
Original: Shishja ishte në shesh dhe shishet ishin në sheshe.
English: The bottle was in the square and the bottles were in the squares.
Original: shtatë shtete
English: seven states
Original: Karikaturisti karikaturon karikatura karakteristike!
English: The caricaturist caricaturates caracteristic caricatures.
Original: Thuaj tha m'i thënë a i ka thënë thuaj,tha i kam thënë thuaj m'i thënë!
English: She/he said tell her/him if she/he told her/him,she/he said that I told her/him to tell her/him!
Original: Kupa me kapak kupa pa kapak.
English: The cup with a lid, the cup without a lid.
Original: Karikaturisti karikaturoi nje karikature karakteristike.
English: A caricaturist caricatured a characteristic caricature.
Original: Thanas Thuthuqi tha se tharku i thiut thuret me thupra të thata thane, thiu therret me thikë.
English: Thanas Thuthuqi (name) said that the pig’s sty is knitted with dried cornel sticks, the pig is stabbed with the knife.
Original: Kapaki pa kupë, kupa pa kapak!
English: A lid without a cup, a cup without a lid!
Original: A e then pipin era, a s'e then pipin era?
English: Does the wind break the bud, or does it not?
Original: Pi dhi ne kusi
English: Drink goat in the pot
Original: E lidha kalin prej gardhi
English: I tied the horse to the fence
Original: Qante Qaniu pas qerres së qumshtit se qeni qimekuq i qe qepur pas
English: Weeping Qaniu behind the milk cart because the puppy with red hair was stitched behind