Original: Agwarawangawendo ogwaro wang awendo
English: A praying mantis has scratched the eye of a guinea fowl.