Czech Tongue Twisters Jazykolamy

Original: Strč prst skrz krk
English: Push a finger through the throat
Original: Prší, Prší, Žaba nemá uši.
English: Rain, rain, The frog doesn't have any ears.
Original: Strýc Šusta sušil šustky v Sušici.
English: Mr. Susta dried the dresses in the town Susice
Original: Šlapala po mostě, rozprostovlasatěla se.
English: She walked on the bridge and her hair went all loose and flying.
Original: Žid řeže žebř.
English: A Jew cuts a ladder.
Original: Pět švestek, šest švestek.
English: Five plums, six plums.
German: Fünf pflaumen, sechs pflaumen
Original: Papala Amálka papáníčko, pokapala kanapíčko.
English: Amálka was eating her meal and she was dropping it all over the bed.
Original: Vlk zmrzl, zhltl hrst zrn.
English: A wolf froze to death, gulped a handful of grains.
Original: Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes tři sta třicet tři stříbrných střech.
English: Three hundred thirty-three silver sparrows flew over three hundred thirty-three silver roofs
Original: Vlk strhl srně hrst srsti.
English: A wolf tore a cluster of hair off a doe.
Original: Podkopeme my se tém Popokatepetl tunelem, nebo nepodkopeme my se tém Popokatepetl tunelem?
English: Will we dig a tunnel under Popocatepetl or will we not dig a tunnel under Popocatepetl?
Original: Mařeno řekni "ř", neřeknu vy byste se mi řehtali.
English: Mary say "r", I won't because you will laugh at me.
Original: Osuš si šosy.
English: Dry your coat-tails
Original: Stýc Šusta suší švestky.
English: Uncle Shusta makes prunes.
Original: Sčeš si vlasy z čela.
English: Comb your hair away from your forehead.
Original: Sešli se na resuscitačním sále se šesti lůžky.
English: They met at the emergency room where six beds were.
Original: Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
English: Don't worry about weather forecasts.
Original: U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
English: At the Rezaces you could hear chains while they were cutting grass.
Original: Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku.
English: A skier who was skiing met a skier who wasn't skiing.
Original: Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?
English: When the daughter of King Nebuchadnezzar was spread out did not the daughter of King Nebuchadnezzar grow up?
Original: Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
English: Five heaps of hemp before the brook, five heaps of hemp across the brook.
Original: Pokopete-li mi to pole nebo nepokopete-li mi to pole?
English: Will you hoe my field or will you not hoe my field?
Original: Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse píp, zmáčkla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse chcíp.
English: An old lady had a bird in her pocket and it peeped, she squeezed the bird and it died.
Original: Měla babka vrabce v kapse, a ten dědek vrabce v kapse stisk, a ten vrabec babce v kapse písk.
English: She had a sparrow in her pocket, and the old man in the pocket grip, and that sparrow grandma in a pocket of sand.
Original: Vzpomínka na nezapomenutelnou individualitu.
English: A memory of an unforgettable individuality.
Original: Šísovo sousoší "Šťastný den" stojí to přes čtvrt století
English: Šísa's sculptural group 'Happy Day' has been here over a quarter of a century
Original: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo.
English: Has the iron turned to ironed or hasn't the iron turned to iron.
Original: Olemujeme-li mu to, či neolemujeme-li mu to?
English: Do we border it for him or do we not border it for him?
Original: Já rád játra, ty rád játra.
English: I like livers, you like livers.
Original: Pod poklopem klapla klapka.
English: Under a lid clapped another lid.
Original: Nad jetelem letěl jelen.
English: A deer flew over clover.
Original: Na cvičišti čtyři svišti sviští.
English: There are four marmots on the training ground.
Original: Dalajláma v lomu láme skálu.
English: The Dalai Lama breaks stone in a stone pit.
Original: Nenaolejuje-li koleje Julie, naolejuji je sám.
English: If Julie won't oil the rails, I'll oil them myself.
Original: Přijďte příští středu ve tři čtvrtě na čtyři.
English: Come next Wednesday at a quarter to four.
Original: Drbu vrbu.
English: I'm rubbing a willow.
Original: Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si játra?
English: I like liver, you like liver, you like liver, I like liver, who prevents us from taking liver?
Original: Od poklopu ke poklopu Kyklop koulí koulí.
English: Kiklopus is rolling a ball from a hatch to a hatch.
Original: Pštros s pštrosicí a s pštrosíčaty.
English: An ostrich with a she-ostrich and baby ostriches.
Original: Petře, nepřepepři pepřem toho vepře.
English: Peter, don't over-pepper that hog with pepper.
Original: Nenaolejuje-li to Julie, naolejuju to já.
English: If Julie won't oil it, then I will oil it.
Original: Pan Kaplan v kapli plakal a v kapli klapli dveře.
English: Mr. Chaplain wept in the chapel and closed the door in the chapel.
Original: Jelenovi pivo nelej.
English: Don't pour beer for the deer.
Original: Mezi domama má máma má malou zahradu.
English: Between the houses, my mother has a small garden.
Original: Naolejuješ-li mi linoleum či nenaolejuješ mi linoleum? Nenaolejuješ li mi linoleum, naolejuji si ho sám.
English: Will you oil my linoleum or won't you oil my linoleum? If you don't oil my linoleum I will oil it myself.
Original: Třista třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes třista třicet tři stříbrných střech.
English: 333 silver fire engines shot over 333 silver roofs.
Original: Hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.
English: The main role of Lord Rolf was played by Vladimir Leraus.
Original: Klára Králová hrála na klavír.
English: Klára Králová played on the piano.
Original: Jeden Řek mi řek, kolik je v Řecku řeckých řek a já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
English: A Greek asked me how many rivers there are in Greece, and I told him that I'm not Greek to tell him how many rivers there are in Greece.
Original: nejkulaťoulinkatější kulička
English: the roundest ball
Original: Vlk prd cvrk skvrz mrd.
English: A wolf fizzed pissed squeezed fucked
Original: Vlk škvrzl mrkl mrdl smrt frkl cvrkl krkl plkl prdl vrkl zblbl.
English: A wolf …
Original: Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.
English: Spotted mushroom got wet in the fog.
Original: Deziluzionizujici
English: adjective from desillusion
Original: Byla by li libo zaneřáděná bedna nebo byla by li libo nezaneřáděná bedna.
English: If there was a dirty box or a dirty box.
Original: Třistatřicetři stříbrných stříkaček stříkalo přez třistatřicet tři stříbrných střech.
English: Thirty-three silver syringes sprayed thirty-three silver roofs.
Original: Krev vře jako láva - lev řve jako kráva.
English: Blood is boiling like a lava - a lion is roaring like a cow.
Original: Nesnese se se sestrou.
English: She can't stand her sister.
Original: Čtvrthrst
English: a fourth of a handfull
German: Viertelhandvoll, ein Viertel der hohlen Hand
Original: Kobyla má malý bok.
English: The horse has a small side.
Original: Nejvykristalizovávatelnější
English: crystalizablest
Original: Kmotře Petře, nepřepepři toho vepře.
English: Godfather Peter, do not over-pepper that hog.
Original: nejkulaťoulinkatější koza nezaneřáděná
English: the most round doe is not muck
Original: Vytři ty tři trychtýře.
English: Wipe those three funnels.
Original: A tak tála látka ta.
English: And so the fabric melted.
Original: A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?
English: And should I work on the most unmanageable land?
Original: Ádo, panel Alena podá.
English: Ada, panel Alena hands.
Original: Budou bratři tři třít řidítka?
English: Will the brothers three rub the handlebars?
Original: Byly přičteny přiřčené ceny, tak z čeho chceš sčítat?
English: Assigned prices have been added, so what do you want to add?
Original: Čí mokne, Lenko míč?
English: Whose wet, Lenko ball?
Original: Čistý s čistou čistili činčilový čepec.
English: Clean with clean cleaned chinchilla hat.
Original: Dejte ten revolver do laboratore.
English: Put the gun in the lab.
Original: Do chladu si mísu dal Chod.
English: Chod put the bowl in the cold.
Original: Ej, Ota to je.
English: Oh, Ota, that's it.
Original: I vrabec chce barvy.
English: Even a sparrow wants colors.
Original: Ivo nadal Vladanovi.
English: Ivo cursed Vladan.
Original: Jedu kýbl býku dej!
English: Give the bucket of the bull give!
Original: Ještě štěstí, že se nesešli!
English: Good luck they didn't meet!
Original: Kam ale sela mák?
English: But where did the poppy go?
Original: Kapka kapla, klapka klapla.
English: Drop chapel, flap clicked.
Original: Katalánec Lakatoš dokatoval kolotoč
English: The Catalan Lakatos documented the merry-go-round
Original: Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši dluh?
English: When can the silent boys repay you?
Original: Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
English: Godfather Peter, do not deny me that pig, as you, Godfather Peter, overwhelm that pig, so you eat that dwarfed pig yourself.
Original: Král spal. Vstal, vzal vál, dal vál dál, a spal dál …
English: The king slept. He got up, took the wall, put the wall on, and slept on …
Original: Kulak a luk.
English: Kulak and bow.
German: Kulak und bogen.
Original: Kuli kuli kuli. (Kuliové kovali kouli.)
English: The balls were forging the ball.
Original: Kup pec, kajak, cep, puk!
English: Buy furnace, kayak, flail, puck!
Original: Letadlo nevznese se se sesečené trávy.
English: The plane does not float with the grass cut off.
Original: Lída loví vola dýl.
English: Lida hunts the ox longer.
Original: Máma má málo máku.
English: Mom has a little poppy.
Original: Motýla má malý Tom.
English: Little Tom has a butterfly.
Original: Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
English: There is a lot of water on Prokop.
Original: Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
English: Our dad has an unshaded cap. Are we framing it or not framing it?
Original: Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.
English: Our slash is the most slashing slash.
Original: Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.
English: Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější.
Original: Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
English: Our sanctuary is the most enlightened sanctuary of all sanctuary.
Original: Nebublal buben?
English: Didn't the drum roll?
Original: Nemohu zaplatiti Ti tisícikorunou.
English: I can't pay you a thousand crowns.
Original: Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.
English: If Julie doesn't oil you, I oil Julie.
Original: Noe nese neon.
English: Noah carries a neon.
Original: Nůše nezaneřáděná.
English: A knife is unclean.
Original: Obilí není libo?
English: Grain is not happy?
Original: Ovar, pane, napravo.
English: Ovar, sir, on the right.
Original: Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
English: Petr Fletr knitted a sweater. Did Petr Fletr knit a sweater? The sweater was knitted by Petr Fletr.
Original: Polep plot plátnem
English: Sticker fence canvas
Original: Poslal posel posla pro slámu.
English: He sent a messenger for the straw.
Original: Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
Original: Proletariát sroloval roletu
English: The proletariat rolled up the blind
Original: Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.
English: The rod floated quickly downstream, castor oil pouring lyrically in the bottle.
Original: Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.
English: The ostrich with ostrich and ostrich pouch went to the ostricher.
Original: Raritní laryngoskopie laureáta
English: Rare laryngoscopy laureate
Original: Retrospektivou prověřoval perspektivu prospektu.
English: He retrospectively examined the prospectus prospectus.
Original: Revolverem provrtal leporelo.
English: He drilled a folder through the revolver.
Original: Rózo, Pavel z leva, pozor!
English: ROSO, Pavel from the left, watch out!
Original: Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina.
English: If the daughter of Semiramidina has spread out, or if the daughter of Semiramidina has not spread out.
Original: Rýpala Ala pýr.
English: She dredged Ala.
Original: Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
English: The petiole cut Rina into her finger.
Original: Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.
English: Řehoř Řehořovič cuts watercress.
Original: Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
English: Tell Lili if the lilliputians poured water in the lilies!
Original: Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
English: Cut and eat, cut and eat, eat and cut, eat and cut, eat and cut, cut and eat.
Original: Sazeč dnes všecko nevysází.
English: The planter does not plant everything today.
Original: Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
English: Shake your hair off your forehead and dry your scarf!
Original: Slyšel sysel? Slyšel! Vyšel sysel? Vyšel! Tiše vyšel sysel z Pyšel, tiše vyšel, tiše přišel.
English: Did he hear the ground squirrel? He heard! Did the ground squirrel come out? Out! The ground squirrel came out silently, came out quietly, came quietly.
Original: Sob ležel bos.
English: The reindeer lay barefoot.
Original: Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek, …
English: Uncle Šusta dries plums: five plums, six plums, five plums, six plums,…
Original: Svišt sice svisle visel. Zasvištěl svišt, slyšel sysel.
English: The marmot hung vertically. He whistled, heard the ground squirrel.
Original: Šla Prokopka pro Prokopa, pojd Prokope pojíst oukropa.
English: Going Prokop for Prokop, come Prokop to eat oukropa.
Original: Tam jedeme dejmat.
English: That's where we go.
Original: Tetko, máte tam oktet.
English: Auntie, you have an octet.
Original: Trnky v hrnku, žeru, řežu.
English: Sloes in mug, eat, cut.
Original: Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
English: You say you pinched your fingers between the closet doors.
Original: U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
English: At the Cutters, the chain clattered while cutting the chop.
Original: Ukaž mi Řím, žáku!
English: Show me Rome, disciple!
Original: Utek na banketu.
English: Escape to the banquet.
Original: Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
English: Shut up that mushroom and buy that mushroom pile!
Original: V elipse spí lev.
English: A lion sleeps in an ellipse.
Original: V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.
English: In our furnace, whistle mice, in our furnace dogs sleep.
Original: Velé to vodo z vemévaného hrnca do nevemévaného!
English: The great water from the melted pot to the unleaded pot!
Original: Vlk strhl srně hrst srsti.
English: The wolf pulled a handful of fur from the deer.
Original: Vlky plky, drbu vrbu, vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn.
English: Wolves sacks, willow gossip, wolf froze, finger damp, swallowed a handful of grains.
Original: Vypil býk kýbl piv.
English: He drank a bull bucket of beers.
Original: Zkondenzovaný koncentrát zkompromitoval koncertanta
English: The condensed concentrate compromised the concertant
Original: Žel, Ino, kázala zákon i lež.
English: Unfortunately, Ino preached the law and the lie.
Original: Vyrukavickovali jste se, nebo jste se nevyrukavickovali?
English: Did you stand out, or did you stand out?
Original: Krt prskl, skrz drn prchl v prst.
English: The mole sputtered and fled through the sod.
Original: Scvrnkls
English: flick upwards (a movement of your finger when you shoot marbles)
Original: Kat se bude štítiti títi ti tím mečem hlavu.
English: The executor will despise cutting (off) your head using that sword.
Original: Okap, opak, okap, opak, okap, opak …
English: Eaves, opposite, eaves, opposite, eaves, opposite …
Original: Nesnese se se sestrou.
English: Her sister and she can't stand each other.
Original: Popletete to teto!
English: You'll obfuscate it, aunt!
Original: Šli vojáci vyrukavičkovaní a jeden z nich byl nejvyrukavičkovanější.
English: The nicely gloved soldiers walked and one of them was the most nicely gloved.
Original: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
English: Too yellow horse groaned devil odes.
Original: Okresní hygienicko-epidemiologická stanice
English: County Station for Hygiene and Epidemiology
Original: Pil Paul Wilson Pilsen? A nepil-li Paul Wilson Pilsen, kdo pil Pilsen, co nepil Paul Wilson?
English: Did Paul Wilson drink Pilsen? And if Paul Wilson did not drink Pilsen, who drank Pilsen that Paul Wilson did not drink?