Greek, Modern Tongue Twisters γλωσσοδέτες (glossothetes)

Stuck with you assignment? Get inspired with IvyPanda's free college essays
Original: Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω
Transcription: Reritorefka to reritorevmeno ro
English: I have accomplished saying the well-known letter “Ro”.
Original: Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη. Κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακωμενη.
English: A covered mug, an uncovered mug.
Original: Ο ρουμπής, ο κουμπής, ο ρουμποκομπολογής βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει και τον πιάσαν οι ρουμπήδες, οι κουμπήδες, οι ρουμποκομπολογήδες.
Transcription: O roympis, o koympis, o roympokompologis bgike na roympepsei, na koympepsei, na roympokompologepsei kai ton piasan oi roympides, oi koympides, oi roympokompologides.
English: The ruby, the button, the ruby combo came out to rub, the button, the ruby , and the rubies, the buttons, the ruby.
Original: Του το 'πα του παπού μου.
Transcription: tu to pa tu papu mu
English: I did tell my grandpa.
Original: Kαλημέρα, καμηλιέρη. Kαμηλιέρη, καλημέρα.
Transcription: Kalimera, kamilieri. Kamilieri, kalimera.
English: Good morning, cameleer. Cameleer, good morning.
Original: Eκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλοπελεκητή ποιός τη μολυβδοκοντυλοπελεκούσε; O γιός του μολυβδοκοντυλοπελεκητή. Nα'χα κι εγώ τα σύνεργα τα μύνεργα του γιού του μολυβδοκοντυλοπελεκητή να τη μολυβδοκοντυλοπελεκούσα καλύτερα απ΄το γιο του μολυβδοκοντυλοπελεκητή.
English: A leaded church, hit with lead; who hit it with lead? The leadmonger's son. I wish I had the tools, the tools of the leadmonger's son so as to hit it with lead better than the leadmonger's son.
Original: ... τυφλός τα τ' ώτα, τον τε νουν, τα τ' όμματ' εί.
Transcription: ... tiflos ta t' ota, tu ie nun, ta t' omat' ei.
English: ... you are blind in your ears, your mind and your eyes.
Original: Πέφτη έπεσε το πεύκο, Πέφτη πέφτει ο πεύκος κάτω.
Transcription: Pefti epese to peiko, Pefti peftei o peikos kato.
English: The pine-tree fell on Thursday, the pine-tree falls down on Thursday.
Original: Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαρώθηκε.
Transcription: Tis kareklas to pobari xekareklopodothike
English: The chair's leg got undone (broken)
Original: Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.
Transcription: Oi spanoi Ispanoi eis pani ezographizon Ispanikon straton eis panikon.
English: The beardless Spaniards on canvas were painting a Spanish army in panic.
Original: Μία τίγρη καί τρία τιγράκια.
English: A tiger and three little tigers.
Original: Μία πάπια μα ποια πάπια; Μία πάπια με παπιά.
Transcription: Mia papia ma poia papia? Mia papia me papia.
English: A duck but which duck? A duck with ducklings.
Original: Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο ξεξασπρότερη.
Transcription: Aspri petra xexaspri ki ap' ton ilio xexasproteri.
English: Bright white stone, brighter than the sun.
Original: Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί, παπά παχύ, έφαγες παχιά φακή;
Transcription: O papas o pakhus efage paceia faki. Giati, papa pakhu, efages pakheia faki;
English: The fat priest ate thick lentil soup. Why, fat priest, did you eat thick lentil soup?
Original: Η αθασιά της Αϊσές αν έχει αθάσια, ας έχει.
Transcription: I athasiá tis Aishés an éshei atháshia, as éshei
English: The atheist of Aeses if he has anthrax, let him have.
Original: Aνέβηκα στη μιτσιριά στη τσιτσιριά στη τσιτσιχομιτσιριά να κόψω μίτσιρα τσίτσιρα τσιτσιχομιτσιχότσιρα και έσπασε η μιτσιριά η τσιτσιριά η τσιτσιχομιτσιριά και μου έπεσαν τα τσίτσιρα τα μίτσιρα τα τσιτσιχομιτσιχότσιρα.
English: I climbed upon the mitsiria, the tsitsiria, the tsitsihomitsiria, to cut mitsira, tsitsira, tsitsimitsihotsira, and there broke the tsitsiria, the mitsiria, the tsitsimitsihotsiria and there fell the tsitsira, the mitsira, the tsitsihomitsihotsira.
Original: Φτου σκωληκομερμυγκότρυπα (σκουληκομυρμηγκότρυπα)
English: hole of worms and ants
Original: Κουκιά βραστά, σκαστά, σπαστά με τη βραστή, σκαστή, σπαστή κουτάλα.
English: The koukia (fava bean) boiled, exploded, broken with the big boiled, exploded, broken spoon.
Original: Ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας, ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε στη τζιτζιριά, στη μιτζιριά, στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, κι έκοψε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα, τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.
English: The tzitziras mitziras tzitzimitzihotziras, climbed to tzitziria mitziria tzitzimitzihotziria, to pick up the tzitzira mitzira tzitzimitzihotzira.
Original: Κοράλλι, μικροκόραλλο και μικροκοραλλάκι Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι
English: Coral, small coral and very small coral; coral, tiny coral and very tinycoral
Original: Σώσος και Σωσώ σοι τόνδ' ανέθηκε, Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ' ότι Σώσος εσώθη.
English: Sosos and Soso, to you (goddess, this) is devoted to because Sosos was saved, Soso because Sosos was saved.
Original: Ανέβηκα στην τζιτζιριά, τήν μιτζιριά, τήν τζιτζιμιτζιχοτζιριά, κι έφαγα τζίτζιρα, μίτζιρα, τζιτζιμιτζιχότζιρα.
English: I climed upon the tzitziria (tree), mitziria, tzitzimitzihotziria, I ate the tzitziria mitziria tzitzimitzihotziria.
Original: Άσπρη πέτρα ξεξασπρη στον ήλιο ξεξασπρόττερη, όποιος την πει καλλύτερα τζιείνος εν ο καθαρόγλωσσος
English: White rock, very white, even whiter than the sun. Whoever says it the best, he is the one with the clear tongue.
Original: Οι σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό, εις πανικό ισπανικό εζωγράφουν.
English: Beardless Spaniards on spanish material were painting a spanish cavalry in panic.
Original: Πάγκος δίπαγκος τρίπαγκος τετραδοταβλόπαγκος!
English: Bench bi-benched, tri-benched, quadrupli-benched.
Original: Η μάνα μου η μαυροβουνού, ψωμί σφελίδες μοίραζε.
English: My mother the black-mountained, bread in slices she gave.
Original: Αναποδογυροκαρυδοταυλόπαγκος.
English: Upside-down-turning-nut-table-bench.
Original: Ο καβρός αυγά'γλειφε από πίσω από μια σφάκα πήγα κέκρυψα μια φλάσκα και παράγγειλα της σφάκας, σφάκα βλέπε μου τη φλάσκα.
English: The (kavros?) was licking eggs behind an asfaka (plant). I went to hide a big flask and I ordered the asfaka: asfaka keep an eye on the flask.
Original: Τ΄ς εντσαν τ΄ς αλλοι; Τ΄ς εντσαν! Σαν τ΄ς εντσαν τι;
English: Have they dressed the others? They have. So what if they have!
Original: Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.
English: A friend gave a rose with leaves to a friend. Friend keep the leaves don't give them to another friend.
Original: Γιατρέ, γιαούρτι τρώω.
English: Doctor, I'm eating yogurt.
Original: Καπνός παντοπάγκαπνός, καπνός και παντοκαπνισμένος.
Transcription: Kapnos pantopankapnos, kapnos ke pantokapnismenos.
English: Tobacco of all tobaccos, smoke and all smoked.
Original: Φίλε, φέρε φίλους, φάτε, φύγετε!
English: Friends, bring friends, eat, leave!
Original: Ακούμπα Κούλα, όλα τα μπαούλα.
English: Touch all the bags, Koula (a name).
Original: Η μάννα μου η ασπρογούνα, η μάννα μου η μαυρογούνα, άσπρο μαύρο το γουνί της και το παραγούνι της.
English: My mother with the white fur, my mother with the black fur, the white and black fur, and the little fur.
Original: Βαρέλι, ωεροβάρελο ποιος σε νεροβαρελόδεσε; Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε Να ΄χα γω τα σύνεργα του γιού του νεροβαρελοδετή, καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα
English: Water barrel, water barrel who tied you down with water? The son of the cooper (?) tied me down. If I had the tools of the son of the cooper (?) I would have tied you down better.
Original: Από τα ύψη τ΄ ουρανού πέφτει τ΄ αυγό του γερανού, τσακίζει πέντε μάρμαρα, μαρμαρομαυρομάρμαρα, μαυρομάρμαρα.
English: From the top of the sky, falls the crane's egg, smashes five pieces of marble, marble with black paint, black marble.
Original: Ανασήκωσε την πλάκα κι αν με εύρεις απο κάτω ανεμιδιγάδισέ με.
English: Lift the stone and if you find me under it, you will clean me.
Original: Εις υγείαν στον τραπεζογυροκαρεκλοκαθιζόμενον.
English: Cheers to the one sitting on the chair of a table around.
Original: Της αλεπούς ο νούρλαρος πως δεν εξεκαυκαλοξεκουμποθηλυκαθρώθη; Τουτη η στράτα κι΄ άλλη μία, όλο μουλαραχναριά. Της αλεπούς η ουρά εφτά φορές εξεφηκαροκομπομανικοθηλυκώθηκε.
English: Fox´s big mind unbuttoned-buttoned? This way and the other is full of mule lines. Fox´s tale seven times unbuttoned-buttoned.
Original: Παρεμπιπτόντως, επί του παρόντος όντος, διεπιστώθη πονόδοντος, και διετάχθη κατεπειγόντως, η εξαγωγή του οδόντος
English: Incidentally, on the present being, toothache was confirmed, and the extraction of the tooth was urgently ordered.
Original: Τρεις τίγρεις και τρία τιγράκια τρέχουν, τρία τιγράκια και τρεις τίγρεις τρώνε.
Transcription: Tris tigris ke tria tigrakia trehoun, tria tigrakia ke tris tigris trone.
English: Three tigers and three baby-tigers are running, three baby-tigers and three tigers are eating.
Original: Τρεις σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικόν ιππικόν ζωγραφίζουν.
Transcription: Treis spanoi Ispanoi, eis pani ispanikon ippikon zographizoun.
English: Three beardless Spaniards, on canvas, are painting a Spanish cavalry.
Original: H τζίτζαινα, η μίτζαινα, η τζιτζιμιτζιχότζαινα, η Δέσποινά μου ανέβηκε στη τζίτζαινα, στη μίτζαινα, στη τζιτζιμιτζιχότζαινα, και έκοψε τον καρπον της τζίτζαινης, την μίτζαινης, την τζιτζιμιτζιχότζαινης.
Transcription: Ι tzίtzaina, i mίtzaina, i tzitzimitzichόtzaina, i Dέspoinά moy anέbike sti tzίtzaina, sti mίtzaina, sti tzitzimitzichόtzaina, kai έkopse ton karpon tis tzίtzainis, tin mίtzainis, tin tzitzimitzichόtzainis.
English: The tzitza tree, the mitza tree, the tzitzimitzikho tree, my mistress climbed the tzitza tree, the mitza tree, the tzitzimitzikho tree, and picked the fruit of the tzitza tree, the mitza tree, the tzitzimitzikho tree.
Original: Μια κούπα καπακωτή, μια κούπα ξεκαπάκωτη μια κούπα καπακωμένη, μια κούπα ξεκαπακωμένη.
Transcription: Mia koúpa kapakotí, mia koúpa xekapákoti mia koúpa kapakoméni, mia koúpa xekapakoméni.
English: A mug of lid, a mug of lid, a mug of a mug, a mug of a mug.
Original: Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή, κάνει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυριγυριστά. Πάει ο σκύλος ο διπλός, ο διπλογυριγυριστός, να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυριγυριστά.
Transcription: I sykiá mas i diplí, i diplogyristí, kánei ta sýka ta diplá, ta diplogyrigyristá. Páei o skýlos o diplós, o diplogyrigyristós, na fáei ta sýka ta diplá, ta diplogyrigyristá.
English: Our fig tree the double, the bilge, it makes the figs double, double round. The dog goes double, double dogged, to eat figs double, double round.