Latvian or Lettish Tongue Twisters ātrruna

Stuck with you assignment? Get inspired with IvyPanda's free essays online for students
Original: Vienā vēsā vasaras vakarā viens vecs vācu vīrs veda veselu vezumu vārītu vēžu. Visiem vēžiem vēderi vaļā.
English: A cool summer evening an old German man drove with a whole load of cooked crabs. All crabs had their bellies opened.
Original: Zviegtin zviedza zviedru zirgi Zvirgzdupītes ziemeļos.
English: Neighing neighed Swedish horses in the North of River Zvirgzdupite. zvirgzdi = stone chippings, upite = a little river.
Original: Visneiedomājamākais šaursliežu dzelzceļš.
English: The most unimaginable narrow-gauge railway.
Original: Dzīvē dzīvo dzīvu dzīvi! Dzīvam dzīvē dzīva dzīve.
English: In your life live a lively life! A lively person lives a lively life.
Original: Kārlis Klārai krelles deva. Klāra Kārlim klarneti.
English: Karl gives to Klara a necklace, Klara to Karl a clarinette.
German: Karl schenkt Clara ein Collier - Clara schenkt Karl eine Klarinette.
Original: Klara glaze Klaras krelles.
English: Clara's collier is in clear/transparent glass.
German: Klaras Collier ist in einem klaren (durchsichtigen) Glas.
Original: Klāras krelles Klāras kārbā.
English: Claras' necklace in Claras box.
Original: Šis žagaru saiškis nav mans žagaru saiškis.
English: This bundle of sticks is not my bundle of sticks.
Original: maziņš eža puskažociņš
English: a small half-coat of hedgehog
Original: Žurka šņukst šņukstēdama.
English: A rat is sobbing and sobbing.
Original: Sasien siksnu siksniski
English: Tie the strap with a strap
Original: Briedis bedrē brikšķināja.
English: The deer squealed in the pit.
Original: Streb stipri karstu pupu putru, lai tu būtu stiprs.
English: Strain very hot bean porridge to keep you strong.
Original: Zviegtiņ zviedza zviedru zirgi zvirgzdupītes maliņā.
English: Zviegtiņš swept the Swedish horses at the edge of the sparrow.
Original: Viens vecs vīrs vienā vēlā vasaras vakarā veda veselu vezumu vārītu vēžu, visi vēži vienā virknē vērti, vecā vedēja vārds Vilis Vālodze.
English: One old man carried a whole batch of boiled crayfish on one late summer evening, all crayfish worthy of the name, old wizard name Vilis Valodze.
Original: Žeņšeņs jāšķērē šķērsām.
English: Ginseng has to be cut crosswise.