Letzeburgesch or Luxembourgish Tongue Twisters

Original: Wann aeren Decken eisen Decken nach eng Keier Decke vernennt, vernennt eisen Decken aeren decken esou laang Decke bis aeren Decken eisen Decken net mei decke vernennt.
English: If your fat man calls our fat man "fat man" one more time, then our fat man will call your fat man "fat man" until your fat man doesn't call our fat man "fat man" any more.
German: Wenn euer Dicker unseren Dicken noch einmal dick nennt, wird unser Dicker eueren Dicken so lange dick nennen, bis euer Dicker unsren Dicken nicht mehr dick nennt.
Original: Wann aeren Decken eisen Decken nach eng Keier Decke vernennt, vernennt eisen Decken aeren decken esou laang Decke bis aeren Decken eisen Decken net mei decke vernennt.
English: If your fat man calls our fat man "fat man" one more time, then our fat man will call your fat man "fat man" until your fat man doesn't call our fat man "fat man" any more.
German: Wenn euer Dicker unseren Dicken noch einmal dick nennt, wird unser Dicker eueren Dicken so lange dick nennen, bis euer Dicker unsren Dicken nicht mehr dick nennt.
Original: Hengen hiren Haari heet Houltz hannert hierem hei'gen Haus. Hien hei'ert honnert hongrech Holzemer Houe'sen houschten.
English: Henry from the Hengen-House is chopping wood behind this high (big) house. He hears a hundred hungry rabbits from Holzem (village near-by) coughing.
German: Henri Hengen hackt Holz hinter seinem hohen Haus. Er hört hundert hungrige Hasen aus Holzem husten.
Original: Lit elo déi Lut elei? Jo, déi Lut elei, déi lit elo.
English: Does this lamp light up now? Yes, this lamp lights up now.
Original: Liicht di Lucht elo, jo di Lucht di liicht elo.
English: Is this light switched on, yes this light is switched on.