Polish Tongue Twisters łamańce językowe

Original: Spod czeskich strzech szło Czechów trzech.
English: From Czech huts came three Czechs.
German: Von tschechischen Hütten kamen drei Tschechen.
Original: Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu.
English: We separated ourselves from the enthusiastic crowd.
Original: Pchnij w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
English: Push into this boat a hedgehog or eight boxes of figs.
Original: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flaszy.
English: Come on and drop your sadness into the depth of a bottle.
Original: Konstantynopolitańczykiewiczówna
English: Daughter of a man from Constantinople
Original: Ta ramka tu, ta ramka tam.
English: This frame here, that frame there.
Original: Szaławiła grał na bałałajce, połykając ser półtłusty.
English: Salvia played balalaika, swallowing semi-fat cheese.
German: Ein Flattermann spielte Balalaika und schluckte dabei Halbfettkäse.
Original: Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży.
English: Jerzy (George) doesn't believe that there is an hedgehog's nest on the tower.
German: Jerzy (Georg) glaubt nicht, daß auf dem Turm ein Igelnest ist.
Original: Wyemancypowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu.
English: We emancipated ourselves from the enthusiastic crowd.
German: Wir haben uns aus der enthusiastischen Menge heraus emanzipiert.
Original: Wskrzesić
English: to revive
Original: Wyeliminowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu.
English: We eliminated ourselves from the enthusiastic crowd.
German: Wir haben uns aus der enthusiastischen Menge heraus eliminiert.
Original: Drabina z powyłamywanymi szczeblami.
English: Ladder with broken steps.
German: Leiter mit ausgebrochenen Stufen.
Original: Przyszedł Herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw z wstrętem patrząc przez szczelinę w strzelnicy.
English: Herbst arrived with trout, he listened to slander with disgust while peering through a crack in the shooting gallery.
Original: Jerzy nie wierzy, ze na wieży leży sto talerzy.
English: Jerzy doesn't believe that one hundred plates are lying on the tower.
German: Jerzy glaubt nicht, daß auf dem Turm hundert Teller liegen.
Original: wyrewolwerowany kaloryfer
English: (broken revolver) heater
Original: W czasie suszy suchą szosą Sasza szedł.
English: Sasza was walking on a dry road in drought.
Original: Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice.
English: Three multi-colored quail flew through three multi-colored tenement houses.
German: Drei scheckige/kunterbunte Wachteln flogen durch drei scheckige/kunterbunte Mietshäuser.
Original: Ćma ćmę ćmi.
English: A moth tries to tease a moth.
Original: Tata, czy tata czyta cytaty Tacyta?
English: Papa, are you reading quotations from Tacitus?
Original: Ma mama ma mamałygę.
English: My mother has mamalyga (old name of thick corn porridge).
Original: Ten rewolwer jest wyrewolwerowany.
English: The revolver is broken.
Original: Nie uwierzy, że na wieży leży Jerzy.
English: He won't believe that George is lying on the tower.
Original: Cóż, że ze Szwecji?
English: So what, that he is from Sweden?
Original: Jola lojalna, nielojalna Jola
English: Loyal Jola (female name), disloyal Jola
Original: Pocztmistrz z Tczewa, Rotmistrz z Czchowa.
English: Mailman from the Tczew, Rotmistrz (rank in old Polish army) from Czchow.
Original: Koszt poczt w Tczewie.
English: The cost of post offices in Tczew.
Original: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
English: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz (personal name), from Chrząszczyżewoszyce (town) in the district Łękołody
Original: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
English: King Carol bought coral-coloured beads for queen Caroline.
Original: Gdy jest susza, szosa sucha.
English: In dry weather, the street is dry.
Original: Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza. Wtedy szynka będzie lepsza.
English: Don't pepper the hog, Peter! The ham will be better.
Original: Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem.
English: Peter, don’t pepper the pork with pepper because you’ll over-pepper the pork with pepper.
Original: W czasie suszy, szosa sucha.
English: In times of drought the road is dry.
Original: Stół z powyłamywanymi nogami
English: A table with broken legs
Original: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, i Szczebrzeszyn z tego słynie.
English: In Szczebrzeszyn a beetle sounds in the reeds …
Original: Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa sucha.
English: Sasha walked down the dry street. …
Original: Pchła pchłę pchała, pchła płakała.
English: A flea pushed a flea, the flea cried.
Original: Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju.
English: The brid flow into the wallpapered room.
German: Der Vogel ist ins tapezierte Zimmer eingeflogen.
Original: Dzięcioł pień ciął.
English: A woodpecker cut the stump.
Original: Z rozentuzjazmowanego tłumu wyindywidualizował się niezidentyfikowany prestidigitator, który wyimaginował sobie samounicestwienie.
English: From the enthusiastic crowd, an unidentified magician separated, who imagined his selfdestruction.
Original: Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie.
English: What does a rifleman need to shoot down a black grouse which is having a nap in a tree on a rainy day.
Original: Jola lojalna i Jola nielojalna.
English: Die loyale Jola und die illoyale Jola.
Original: Przygwoździ Bździągwa gwoździem źdźbło, to pobździ źdźbłko.
English: When a farter will have nailed (down) a straw with a nail, he will fart a bit.
German: Wenn ein Pupser einen Halm mit einem Nagel festgenagelt haben wird, dann wird er ein bischen pupsen.
Original: Ołdrzychowice Kłodzkie
English: a town in Poland
Original: Powiedziała pchła pchle: pchnij, pchło, pchłę pchłą. Pchła pchnęła pchłę pchłą - i po pchle!
English: One flea told another one: flea, push a flea with a flea! So flea pushed flea while using another flea - and there is no flea!
Original: Cesarz czesał cesarzową.
English: The emperor was combing his wife.
Original: W Ostrogu na rogu trąbili trębacze: tra ra ra …
English: In Ostróg (city) trumpeters were blowing their trumpets: tra ra ra ... (the sound of a trumpet)
Original: Ząb, zupa zębowa. Dąb, zupa dębowa.
English: Tooth, tooth soup. Oak, oak soup.
Original: Czarna krowa w kropki bordo gryzie trawę kręcąc mordą.
English: A black claret-speckled cow was chewing grass, turning its muzzle.
Original: Lepszy wyż niż niż.
English: Anticyclone is better than depression
Original: Dziewięćsetdziewięćdziesięciodziewięciotysięcznik
English: nine-hundred-ninety-nine-thousand (thing), eg. a ship of 999000 dwt
Original: Wszcznij
English: Let you begin (e.g. a quarrel). "wszcznij" is a joke. There is an infinitive "wszcząć" - "to begin"/"to start up" but imperative is not used.
Original: Rozrewolwerowany rewolwerowiec z rozrewolwerowanym rewolwerem.
English: Broken gunman with a broken revolver.
Original: Cieszę się, że się cieszysz.
English: I'm happy that you're happy.
Original: Czy się Czesi cieszą, że się Czesio czesze?
English: Do Czechs rejoyce that Czesio combs his hair.
Original: Konstantynopolitańczykowianeczka
English: Little daughter of inhabitant of Constantinople
Original: Lojalna Jola wyindywidualizowała się z rozentuzjazmowanego tłumu.
English: Loyal Jola (female name) separated (individualized) herself from the enthusiastic crowd.
Original: Królewski klaun ma niesubordynowanego ratlerka pod kaloryferem.
English: (The) King's clown has the disobedient Miniature Pinscher under the heater.
Original: Kowalowa Karolowa kazała kowalowi Karolowi karego konia kuć. Kowal Karol karego konia kuje, kowalowa Karolowa kowalem Karolem kieruje.
English: Kowalowa Karolowa told blacksmith Karol to forge a black horse. Blacksmith Karol smiths a black horse, smiths Karolów smith runs Karol.
Original: Jesień ukoronowała konary kornym korowodem barw.
English: Autumn has crowned the branches with a compliant procession of colours.
Original: Leży Jeży koło wieży i nie wieży że na wieży leży gniazdo nietopeży!
English: Jezy lies next to a tower and doesn't believe that on the top of the tower lies a bat's nest.
Original: Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce.
English: A toothbrush chirps/twitters something to another toothbrush in a briefcase.
Original: W wysuszonych, sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel bezczelnie szeleścił w szczawiu trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami.
English: In the dried, blackened reeds of six-legged, a sly bumblebee brazenly rustled in sorrel, holding in his jaws a shred of chives and often fluttering its wings.
Original: Na strychu stacji straszy duch druha Stacha.
English: In the attic of the station haunts the ghost of the friend Stacha.
Original: Zawierucha dmucha koło ucha.
English: The storm blows near the ear
Original: Ta tapeta tu, tamta tapeta tam.
English: This wallpaper is here, that wallpaper is there.
Original: Grześ Gżegżółka z Grzegorzowa wygrzebał zgrzebnie zagrzebany grzebień, którego zagrzybionym grzebieniem zagrzebał Grześ Gżegżółka z Grzegorzowa.
English: Goeorg Gżegżółka (Polish surname) from Grzegorzowo (a village name) dug out a well dug comb, which was dug with a fungi comb by Grzes Grzegrzółka from Grzegorzowo.
Original: Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przaśną przełęcz przeorysza przedniego zakonu.
English: Through a Przemysl (a city in south eastern Poland) wheat (field) came a smuggled (bootleg) through a pass of wheat prioress of a leading order.
Original: Grzegorz Gżegżółkiewicz grzebał grzebieniem w grzybie, gdyż ugrzsązł w grząskiej grzędzie.
English: Gregory Gżegżółkiewicz fumbled with a comb in mushroom because he got stuck in quaggy patch/bed (patch in vegetable garden - like cabbage path or row).
Original: We szwy płaszcza się zaszywszy w szyku marsza trzy wszy weszły.
English: Hiding in seams of a coat, three lice entered in a marching formation
Original: Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy czytają cytaty z Tacyta?
English: Are the three zither-woman-players are playing on zither or reading quotations from Tacitus?
Original: Spadł bąk na strąk , a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł.
English: A bumble-bee fall on a hull and a hull on a bud. The bud busted and the hull busted and a bumble-bee was frightened.
German: Es fiel ne Hummel auf 'ne Schote und ne Schote auf 'ne Knospe. Die Knospe platzte, die Schotte platze und die Hummel erschrak.
Original: Cieszę się, że ci się podobało.
English: I am glad that you enjoyed (it).
Original: Co wydrze wydrę wydrze? Wydrę wydrze wydrze wydra.
English: What will extort a small otter from an otter? The small otter will extort a small otter from the otter.
Original: Chciały chrząszcze chwiać choinką Chociaż chuderlaczki. Chwiały, chwiały, chichotały: - Chytre z nas chłopaczki.
English: Beetles wanted to rock the christmas tree although they were weaklings. They were rocking it and rocking it, giggling: - We are clever little boys.
Original: Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył: 'Szwagrze!' 'Szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę Gdyż mam chrzciny za godzinę'. 'Nic prostszego' - szwagier na to. 'Żono brzytwę daj szczerbatą!. W rżysko będzie strzechę Szczygła ta szczerbata brzytwa strzygła ...' Usłyszawszy straszną wieść, Szczepan Szczygieł wrzasnął: 'Cześć'. I przez grządki poza szosą nie strzyżony prysnął w proso.
English: Szczepan Szczygieł (Szczepan Goldfinch) from Grzmiące Bystrzyce (Roaring Streams) wanted to get a hair-cut before a baptism. But since he wasn't used to trimming his hair by himself he went to his brother-in-law: 'Dear brother-in-law!' 'Dear brother-in-law, would you please give me a quick hair-cut because I have a baptism to attend in an hour' 'Piece of cake' - replied his brother-in-law. 'Wife, hand me a jagged razor! Szczepan's hair will be trimmed into stubble, by this jagged razor.' Having heard this terrible news, Szczepan Szczygieł screamed 'Goodbye'. And through flower beds beyond a highway he fled away untrimmed.
Original: Jelenie na Renie nie lenie.
English: Deer on the Rhein river are no lay-abouts.
Original: Szara mara, wara! To nie bara bara, tylko para w szarawarach.
English: Stay away, gray nightmare! This is not love-making; it is a pair in galligaskins (a type of trousers).
Original: Szła mała Maja łając szałamaję.
English: Little Maya was walking and scolding the shalm (reed instrument).
Original: Ckliwy prestidigitator Todoregalewerdadero do knajpki mknie po buteleczkę spirytusiku najwydestylowaniuchniejszego dla reżysera Laubzegi, który wyreżyserował przeintelektualizowane i przeliteratualizowane dzieło pod tytułem "Trzy Cytrzystki, czyli poczt-mistrz z Tczewa".
English: The susceptible prestidigitator Todoregalewerdadero rushes to the pub for a bottle of the most distilled spirit for the director Laubzega, who directed the re-intellectualised and re-literalized work titled "Three Cytrzyki, or post-master from Tczew".
Original: I cóż, że ze Szwecji? I cóż, że ze Szczecina?
English: So what that (he is/it is) from Sweden? So what that (he is/it is) from Szczecin?
Original: Głaszcz jeźdźcze rżącego źrebca!
English: Stroke, o rider, the neighing stalion!