Scottish Gaelic Tongue Twisters

Original: Balach beag bìodach a' bocadaich air bàrr baraille.
English: A tiny wee boy is jumping about on top of a barrel.
Original: Cha robh laogh ruadh riamh luath, is cha robh laogh luath riamh reamhar.
English: A red calf was never fast, and a fast calf was never fat.
Original: Mar chù ag ol eanbhruich, tha ainmean Chloinn 'Ill Eathain: (fon anail) Eachann, Lachann, Lachann, Eachann, Eachann, Lachann, Teàrlach. Eachann, Lachann, Lachann, Eachann, Eachann, Lachann, Teàrlach.
English: The traditional names of the clan MacLean are like a dog slurping soup: (said under breath) Hector, Lachlann, Lachlann, Hector, Hector, Lachlann, Charles. Hector, Lachlann, Lachlann, Hector, Hector, Lachlann, Charles.
Original: Lìon làn rionnach 's ròn làn leanna.
English: A net full of mackerel and a seal full of beer.
Original: Thuit putan peitein beag à pòcaid Peigi.
English: A small waistcoat button fell out of Peggy's pocket.
Original: Mas i d' àth-s' i, bàth i; bàthaidh mis' i mas i m' àth-s' i.
English: If it's your kiln, extinguish it; I'll extinguish it if it's my kiln.