Tagalog or Filipino Tongue Twisters

Original: Pugong bukid, pugong gubat
English: Farm quail, forest quail
Original: Kabilugan ng Buwan, Buwan ng Kabilugan
English: Full moon, moon full
Original: Butiki, bituka, butika
English: Lizard, intestine, drug store
Original: Buwan ng kabilugan, kabilugan ng buwan.
English: Month of fullmoon, fullmoon.
Original: Palakang Kabkab, kumakalabukab, kaka-kalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman.
English: A Kabkab Frog, croaking, it was just croaking, now it's croaking again.
Original: Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw.
English: Susan locked the cage of the chicks.
Original: pitumput-pitong puting pating
English: 77 white sharks
Original: Notebook at aklat, notebook at aklat, notebook at aklat, …
English: Notebook and book
Original: Bababa ka Ba? Bababa din ako!
English: Are you going down? I am also going down.
Original: Kapapansiteria mo pa lang, magpapansiteria ka na naman.
English: You just came from the noodle shop and here you are going back again.
Original: Pinaputi ni Tepiterio ang pitong puting putong patong patong.
English: Tepiterio whitened the seven white piled pastries.
Original: Ang relo ni Leroy ay rolex.
English: Leroy's watch is a Rolex.
Original: Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika.
English: I bought a gut of a lizard in a boutique.
Original: Minimikaniko ni Monico ang makina ng Minica ni Monica.
English: Monico is fixing the engine of Monica's Minica (a small model Honda from the 1970s).
Original: Ang lero ni Leroy ay nagka luray-luray.
English: Leroy's watch broke into pieces.
Original: Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, Pasko, Paksiw, …
English: Christmas, Paksiw (Filipino cooked fish with vinegar, onion, ginger, salt, and seasoning)
Original: Ako ay biik, ikaw ay baboy!
English: I'm a piglet, you're a pig!
German: Ich bin Ferkel und Du bist Schwein!
Original: Aklat Pangkatagalugan
English: Book of Tagalogs
Original: Minikaniko ni Monico ang makina ni Monica
English: Monico fixed Monica's sewing machine. Minikaniko = fixed, makina = sewing machine
Original: Makati sa Makati, may pari sa Aparri, mahihilo sa Iloilo at may bagio sa Baguio.
English: It's itchy in Makati (city), there's a priest in Aparri (city), you'll get dizzy in Iloilo (city) and there's a storm in Baguio (city).
Original: Betong Tutong alyas "ketong" ang hari ng mga bulutong.
English: Betong Tutong, also known as 'The Leper', the king of blisters.
Original: pitongput pitong butong puting patani
English: Seventy-seven (77) seeds of white lima beans
Original: Ang bra ni Barbara ay nabara
English: Barbara's bra got clogged
Original: Buwaya, Bayawak, …
English: Crocodile, iguana, …
Original: Sumuso ang sanggol na si Susie sa suso ni Susan na sumuso sa suso.
English: Breastmilk is still best for babies.
Original: Pitong puting tupa
English: Seven white sheep
Original: Usong usong isang isang salu-salong nagsisi-usyosohan ang mga aso sa asosasyon sa Ascuzena.
English: The dogs are busy sharing and chatting at a dog association in Ascuzena
Original: Kalabit ng kalabit si Alabit na may bitbit sa balikat ng kanyang kalapit-kabalikat kapitbahay.
English: Alabit constantly taps his nearby neighbour's shoulder.
Original: Kakakanan lang sa kangkungan sa may kakahuyan si Ken Ken habang kumakain ng kakaibang kakanin kahapon.
English: Yesterday, Ken Ken just turned left to go to the swamp near the woods while eating a weird ricecake.
Original: Aba, bababa kaba Baba?
English: Hey, are you getting off Baba?
Original: Mayamaya'y mamamanhikan si Aman sa mayamang si Maya malamang sa harap ng maraming mamamayan.
English: A little later, Aman will court wealthy Maya probably in front of many people.
Original: Ngipin ang nangangailangen ng ngubngob
English: Teeth are what are needed by (a) toothless (man).
Original: Bababa ba? Oo, Bababa!
English: Is it going down? Yes, going down!