Vietnamese Tongue Twisters

Original: Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thì thầm thử Tâm thế thôị
English: Tam thought I loved Tu since April but in truth I loved Tam, so I tied to tell Tam that.
Original: Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển.
English: The chubby woman Ba sells rice cake on the seashore.
Original: Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.
English: Snails are cooked in a bronze pot, frogs in an earthen pot.
German: Schnecke kocht man in Bronzetopf, Froesche in Tontopf.
Original: Lan leo lên lầu Lan lấy lưỡi lam. Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.
English: Lan went upstairs to get the blade. Lan got the sickle instead of the blade so Lan go upstairs again to get the sickle.
Original: Bà Ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bả bị bộ binh bắt ba bốn bận.
English: bon = a fruit of Asia and Vietnam, binh = foot-soldier, bắt = catch, ba bốn bận = three or four times.
Original: Chồng chị chín chết chị chưa chôn, chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng
English: When her husband died, she was not buried, she waited for the ripe banana to bury for her husband
Original: Ðêm đen Đào đốt đèn đi đâu đó. Ðào đốt đèn đi đợi Ðài. Đài đến. Đào đòi đô, Đài đưa Đào đô, Ðào đòi Dylan Ðài đưa Dylan.
English: Night black Dao burning lights go somewhere. Burn the lights and wait for Dai. Dai came. Digging for money, Dai brought Taoism, Waiting for Dylan Tossing for Dylan.
Original: Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, râu ra, râu rụng, rầu rỉ rầu.
English: The beard is very bushy, the beard is out, the beard is falling, is very sad.
Original: Mặt mập mọc một mụt mụn bọc Hai mụt mụn bọc mọc mặt mập Mặt mập mọc ba mụt mụn bọc Bốn mụt mụn bọc mọc mặt mập
English: A big face has a pimple. Two pimples grow on a face. A big face has three pimples. Four pimples grow on a face.
Original: Một nút thắt, hai thắt nút, ba nút thắt, bốn thắt nút, …
English: One a tied knot, two tie a knot, three a tied knot, four tie a knot, …
Original: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, …
English: One a star's shining, two a bright star, three a star's shining, four a bright star, ... (go on)
Original: Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột
English: A buddha at a pagoda holds a charm to drive away the mouse.
Original: Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng.
English: Lenin climb to the mountain to get water for cooking pluck
Original: Buổi trưa ăn bưởi chua.
English: The lunchtime eating sour pomelos.
Original: Con lươn nó luồn qua lườn.
English: Eel slitters through the keel.
Original: Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi.
English: Sister has picked a vegetable to boil, younger sister has already picked a boiled vegetable.
Original: Lúa nếp là lúa nếp non. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.
English: Sticky rice is tender sticky rice. She enjoys rising rice layers. Sticky rice is the village's sticky rice. Rising rice layers feed the hog.
Original: Anh Hạnh ăn hành hăng.
English: Mr. Hanh is eating a fresh onion.
Original: Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc.
English: Boil duck egg tip-up, mix-up fresh duck egg, reboil duck egg tip-up, mix-up fresh duck egg again.
Original: Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ.
English: When (you) go up the mountain to get bamboo to make a shed (you) need to watch for flood water.
Original: Anh Thanh ăn thạch, anh Thành ăn hành.
English: Mr. Thanh eats jelly, Mr. Thành eats onion.
Original: Sáng sớm sương xuống, Sáu Sậu xuống xuồng sang sông xem xổ số
English: Early morning it was foggy, Sau Sau went on a boat, crossed the river and see lottery results.